Registruj se

Polovni automobili Polovni automobili, auto oglasi, nova i polovna vozila

Odgovornost (saobraćajne) policije (VIDEO)

Na samom kraju serijala najkritičnijih tački i uticaja na bezbednosne uslove u saobraćaju dolazimo i do policije.
 
Ne treba zaboraviti da pripadnici saobraćajne policije aktivno učestvuju u ocenjivanju osposobljenosti kandidata za upravljanje motornim vozilom i da bi samo zaista osposobljen kandidat trebalo da može da dobije dozvolu. 
Posao saobraćajne policije je i regulisanje, kontrola, pružanje pomoći i nadzor u saobraćaju na putevima i drugi poslovi iz propisa o bezbednosti saobraćaja.
 
Policijski službenik dužan je da obavlja policijske poslove u skladu sa zakonom, drugim propisima i pravilima struke i uz poštovanje odredbi Kodeksa policijske etike (skup pravila o etičkom postupanju policijskih službenika) prema kojima su policijski službenici i drugi zaposleni dužni da se na radu na radu i van rada ponašaju tako da ne štete ugledu Ministarstva i drugih zaposlenih u Ministarstvu
 
Takođe po Kodeksu, Član 5, policijski službenici uživaju ista građanska i politička prava kao i drugi građani, ali se pridržavaju i ograničenja tih prava potrebnih zbog izvršavanja funkcije policije u demokratskom društvu, u skladu sa zakonom i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.
Za policijske službenike i druge građane obavezujući su isti zakoni i drugi propisi, a izuzeci se zasnivaju jedino na razlozima odgovarajućeg obavljanja policijskih poslova u demokratskom društvu.
 
Izuzeci koji su zasnovani na odredbama ZoBS se odnose na:
 
- upotrebu mobilnog telefona tokom vožnje (Član 28, stav 4)
- vožnju tramvajskom bašticom ili "žutom trakom" (Član 39)
- zaustavljanje i parkiranje (Član 62, stav 2)
- kretanje zaustavnom trakom (Član 104, stav 3)
- vozila pod pratnjom (Član 106, stav 7)
- vozila sa pravom prvenstva prolaza (Član 108, stav 6)
 
U svim ostalim situacijama su vozila pripadnika policije ravnopravan učesnik u saobraćaju i sve odredbe ZoBS važe i za njih.
 
Primer br. 1:
 
 
Uređaji za davanje posebnih zvučnih i svetlosnih znakova smeju se upotrebljavati samo kada je to neophodno za efikasno i bezbedno izvršenje službene radnje koja ne trpi odlaganje. Ukoliko je vozač ovog službenog policijskog automobila zloupotrebio pravo prvenstva prolaza dato mu Članom 108, stav 6, počinio je tešku povredu službene dužnosti u skladu sa Članom 207, stav 1, tačka 3 Zakona o policiji.
 
Primer br. 2:
 
 
Razlika u odnosu na primer br. 1 je ta da ovoga puta nije bilo uključenih posebnih zvučnih i svetlosnih znakova koje bi vozaču ovog policijskog vozila delimično dali za pravo da počini ovu seriju prekršaja.
 
Primer br. 3:
 
 
Preticanje preko pune linije je prekršaj koji smo već opisali u jednom od prethodnih članaka.
Vozač ovog vozila policije je počinio upravo ovaj prekršaj usput ne usporavajući ispred pešačkog prelaza.
 
Primer br. 4:
 
 
Policija je zaustavila vozilo na vrlo opasnom mestu: vozač ima obavezu i naviku da proverava levu stranu pri uključenju a oni su zaustavljeni vrlo blizu krivine na mestu gde postoji samo jedna traka za smer.
 
Ovakva pozicija ugrožava ostale učesnike u saobraćaju.
 
Dodatni minus je nenošenje svetloodbojnih prsluka dok stoje na kolovozu.
 
Primer br.5
 
 
Saobraćajna policija je na zadatku kontrole saobraćaja, odnosno vozača motornih vozila.
U obavljanju ovog zadatka potpuno zanemaruju bitne prekršaje koje čine mnogobrojni vozači parkirajući vozila protivno postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji i uprkos postojanju javnog parkinga u neposrednoj blizini.
 
Obratite pažnju na dijalog sa policajcem.
 
Primer br. 6:
 
 
Ovim poslednjim primerom zaključujemo da policija mora puno više da radi i da svojim primerom uspostavi obrazac prema kome će svima biti jasno da su pred zakonom svi jednaki i da se zakon mora poštovati.
 
Ovako grubo kršenje odredbi ZoBS nije u skladu sa pomenutim odredbama Zakona o policiji, Zakona o bezbednosti na putevima ni Kodeksa policijske etike.
Na kraju, ponovo apelujemo: Vozite pažljivo. 
Pazite kada prelazite ulicu. 
Čuvajte jedni druge. 
Nemojte da konzumirate alkoholna pića pre i u toku vožnje. 
Prilagodite brzinu zakonskim ograničenjima i uslovima na putu. 
Budite pametni i oprezni. 
Tuđi životi zavise i od vas.
 


Komentari

comments powered by Disqus